Главная > Приглашение на конференцию

Приглашение на конференцию

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ:

«СОЦІАЛІЗАЦІЯ  МОЛОДОЇ ОСОБИСТОСТІ: КУЛЬТУРА, ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА, ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ»


 

ПОВТОРНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуются на конференцію:

 

Кафедра філософії

Кафедра педагогіки

Кафедра психології

Кафедра соціальної педагогіки

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ,  НАУКИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ МОН УКРАЇНИ

 

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

НА БАЗІ

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

 

 

ЗА УЧАСТЮ

 

Bogazici University

Eastern Michigan University

Istanbul University

University оf Bucharest

Вищої  школи педагогічних умінь та управління в Риках

Краківської Педагогічної Академії імені Комісії Едукації Народової

Вроцлавського університету

Інституту педагогіки Люблінського католицького університету

Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка

Гродненського державного університету імені Янки Купали

Мінського державного педагогічного університету

Молдавського Державного Університету

Національного інституту освіти (Мінськ)

Придністровського  державного університету імені Т. Г. Шевченко

Російського державного соціального університету

Російського державного педагогічного університету імені А. Герцена

Білгородського державного університету

Курського державного педагогічного  університету

Орловської регіональної академії державної служби

 

 

ПРОВОДЯТЬ

20 – 21 квітня 2011 року

 

МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ

 

«СОЦІАЛІЗАЦІЯ  МОЛОДОЇ ОСОБИСТОСТІ: КУЛЬТУРА, ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА, ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ»

 

 До участі в конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, здобувачі  наукових ступенів, молоді вчені, зацікавлені  методологічними, теоретичними, культурологічними проблемами людинознавства, ґендерною проблематикою, інноваційними виховними технологіями, питаннями державної освітньої політики. Запланована кількість учасників – 100 осіб.

ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ ТАКІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ            

Креативний супервайзер напряму – А.А. СБРУЄВА, доктор педагогічних наук, професор, проректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Для обговорення пропонуються такі питання: основні напрямки державної освітньої політики, концептуальні засади освітніх реформ, порівняльна характеристика  освітніх реформ в Україні та зарубіжних країнах,  ґендерна парадигма в сучасних освітніх стратегіях, відображення протиріч реформаційних процесів в освіті громадською думкою  тощо.

 

 

ҐЕНДЕРНА КУЛЬТУРА  МОЛОДОЇ ОСОБИСТОСТІ

Креативний супервайзер напряму – О.А. ЛУЦЕНКО, кандидат філософських наук, доцент, завідувачка Лабораторії ґендерних досліджень Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Для обговорення пропонуються такі питання: розвиток духовної культури і соціалізація, економічна життєдіяльність сучасного українського суспільства і соціалізація,  проблеми ґендерної соціалізації сучасної молоді, становлення молодої особистості в контексті ґендерних аспектів соціально-економічних перетворень, антропологія та культура ґендеру.

 

 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Креативний супервайзер напряму –                      О.Ю. ЩЕРБИНА-ЯКОВЛЕВА, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і ґендерних студій Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Для обговорення пропонуються такі питання: методологічні проблеми вивчення соціально-педагогічного забезпечення процесів соціалізації, протиріччя соціалізації як віддзеркалювання проблем економічної  і політичної життєдіяльності суспільства, соціально-педагогічна політика регіону, соціально-психологічні аспекти організації соціально-педагогічних процесів у виховних закладах, проблеми сімейно-родинної соціалізації,  формальні та неформальні молодіжні спільноти як суб’єкт соціалізації тощо.

 

 

 СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДОЇ ОСОБИСТОСТІ

Креативний супервайзер напряму – М.О. ЛАЗАРЄВ, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Для обговорення пропонуються такі питання: технології  формування креативної особистості, інноваційні технології ранньої соціалізації, інноваційні технології формування екологічної, ґендерної, естетичної культури особистості.

 

Матеріали конференції планується опублікувати у вигляді тез доповідей та  статей у збірнику праць молодих учених “Наукові пошуки” або у фаховому журналі “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології” (м. Суми).

Тези доповідей приймаються до друку українською, російською, польською або англійською мовами. Вартість публікації у збірці тез – 20 грн. за 1 друковану сторінку тексту. У цю суму також входить оплата запрошення та програми конференції.

 

За бажанням надаються сертифікати про участь у конференції – 10 грн.

 

Приймаються колективні роботи: науковий керівник+студент, науковий керівник+аспірант тощо.

 

Припустима віртуальна участь  (публікація тез, включення до програми).

 

Для участі в конференції необхідно до 4 квітня 2011 р. надіслати на адресу оргкомітету:

 

 

 

Тези доповіді. Електронний варіант тексту тез доповіді обсягом 2 повних сторінки у форматі А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, на CD диску, набраних в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля, розпочинаючи  зліва –  2.5:2:2:2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14. Абзац 1,25. Міжрядковий інтервал 1. Не виставляти примусові переноси, архівувати, не накладати заборону на редагування.

 

 Змістова структура тез: 1. Постановка проблеми; 2. Основні завдання авторського дослідження; 3. Основні здобутки вже проведеного дослідження в обсязі 5 – 6 пронумерованих абзаців. Або: 1. Постановка проблеми; 2. Основні завдання авторського дослідження; 3. Авторська гіпотеза і сформульовані аргументи для її логічного і теоретичного обґрунтування  – також в обсязі 5 – 6 пронумерованих абзаців. Без переліку джерел.

Статті для публікації у збірнику праць молодих учених “Наукові пошуки” або у фаховому часопису “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”  подаються водночас з тезами або під час роботи конференції.

Оформлення та змістова структура статті до фахового журналу Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”.

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською мовою та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки. Зразок оформлення статті (див. Додаток 2).

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), повинен становити не більше 20 000 знаків з пробілами (0,5 авторського аркушу).   2 паперові примірники матеріалів друкуються у форматі А4 (210х297 мм).  Поля, розпочинаючи  зліва – 2.5:2:2:2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14. Абзац 1,25. Міжрядковий інтервал 1. Сторінки нумеруються олівцем на звороті.  Один із примірників підписується автором. Електронна версія матеріалів подається на диску в редакторі Word (версії не нижче 6.0) у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.

 

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються. Видання здійснюється із залученням авторських коштів - 20 грн. за одну сторінку тексту.

 

Оформлення та змістова структура статті до збірника праць молодих учених «Наукові пошуки».

З метою дотримання вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки (див. Додаток 3).

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 10 джерел), повинен становити не менше 6 сторінок  формату А 4. 2 паперові примірники матеріалів друкуються у форматі А4 (210х297 мм).  Шрифт тексту Times New Roman 14. Абзац 1,25. Міжрядковий інтервал 1. Поля, розпочинаючи  зліва – 2.5:2:2:2 см. Сторінки нумеруються олівцем на звороті.  Один із примірників підписується автором. Електронна версія матеріалів подається на диску в редакторі Word (версії не нижче 6.0) у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.

 

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються. Видання здійснюється із залученням авторських коштів - 10 грн. за одну сторінку тексту.

 

Студенти, магістранти, аспіранти, молоді викладачі, які не мають наукового ступеня, тези та статті надсилають у супроводі рецензії від наукового керівника з  обов’язковим позначенням таких моментів:  1. Наявність в надісланої роботі моментів наукової новизни. 2. Самостійність підготовленої роботи і належність її автору.  3. Відсутність у роботі реферування чужих робіт. 4. Відсутність у роботі компілятивних компонентів. Підпис керівника завіряється печаткою за місцем його роботи. Роботи реферативного й компілятивного характеру до друку не приймаються.

Контактна інформація:

Оргкомітет конференції: 40007, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, вул. Роменська, 87, Інститут педагогіки і психології, кафедра соціальної педагогіки і ґендерних студій.  Щербина-Яковлева Олена Юхимівна. E-mail:  Olena(at)scherbina.sumy.ua

 

Заявки, матеріали та сплату за публікацію статей  надсилати за адресою:
 40007, м. Суми, вул. Роменська, 87, навчальний корпус 4. Інститут педагогіки і психології, кафедра соціальної педагогіки і ґендерних студій.  Сіренко Марина Володимирівна.  Тел. 68-59-28

E-mail:  sumdpu.socped(at)mail.ru

 

 

Додаток 1. РЕГИСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Назва секції  ____________________________

Тема доповіді:  ___________________________

Прізвище, ім’я та по-батькові    __________________________________

Організація (місце навчання) ____________________________________

Посада ________________________________

Місце, держава ________________________________

Поштова адреса __________________________

Телефонний код міста   ___________  тел. ____________

E-mail  ________________________

 

 

Додаток 2. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ “ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”.

 

УДК 371.315.6:51                                                                                                 Г.П. Руденко

Сумський державний педагогічний університет

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація.

Ключові слова.

                                                                                                                               Г.П. Руденко

Сумськой государственный педагогический университет

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация.

Ключевые слова.

                                                                                                          G.P. Rudenko

                                                                                                               Sumy State Pedagogical University

TITLE OF ARTICLE

Annotation.

Key words.

Анотації містять стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті (5-6 рядків через 1 інтервал кегль 14 курсивом). Ключові слова кількістю 8-10.

 

Додаток 3. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДО ЗБІРНИКА ПРАЦЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «НАУКОВІ ПОШУКИ».

 

УДК 43-3                                                                              Г.П.Руденко

Сумський державний

 педагогічний університет

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

 

Анотація подається українською мовою після заголовка (5-6 рядків через 1 інтервал кегль 14 курсивом). Анотація містить стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті.

 


 

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ  ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 Університетські      освітні      послуги

 

Бажаєте отримати вищу освіту, що найкраще допоможе оволодіти професіями, пов’язаними з роботою з людьми?

Вже маєте вищу освіту, але потрібні професійні теоретичні знання педагогіки, психології, орієнтація в безлічі сучасних  технології  роботи з людьми?

Цікавить науково-дослідницька діяльність в галузі людинознавства?                                                                                                    

ВИЩА ОСВІТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» –  ОСВІТА ДЛЯ ВАС

Кафедра соціальної педагогіки і ґендерних студій (Інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка) запрошує на навчання за напрямом підготовки 6.010106 –

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА за спеціалізаціями: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, ЛЮДИНА І СВІТ,  СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ НЕПОВНОЛІТНІХ  (бакалавр, спеціаліст, магістр, друга вища освіта).  При закінченні університету дипломом підтверджується кваліфікація освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»:  соціальний педагог, практичний психолог; соціальний педагог, вчитель предмету «Людина і світ»; соціальний педагог, організатор волонтерської діяльності і т.д. Спеціалізація зазначається у дипломі.

Детальніше за адресами:                                http://sspu.sumy.ua/index.php

www.fpppsspu.at.ua http://www.fpppsspu.at.ua/index/kafedra_socialnoji_pedagogiki/0-6

http://olena.scherbina.sumy.ua/index.htm

 

 

 

© 2010 olena.scherbina.sumy.ua | Design by metamorphozis.com. | Powered by Lubimy Site